مدیریت امور اداری و پشتیبانی

سپاس خدا را ؛ سپاسی که در سایه سارش ، در جمع سپاسمندان درگاهش باشیم و به یاریش، بر مشتاقان به سوی دریای رضایت و غفرانش ، پیشی بگیریم. خدمت صادقانه به مردم شریف ، نجیب و ارزشمدار که از حریم آرمان های انقلاب اسلامی حراست می کنند ، از الطاف بارز الهی و فرصت های طلایی است که سپاس و شکرگزاری آن از عهده انسان خارج است.

مدیریت ؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. مدیریت مؤثر جزئی از منابع اصلی توسعه ملت ها شده و مهم ترین منبع برای توسعه آنان محسوب می شود. لذا اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیت یک سازمان نقش بسزایی دارد. هرچه سازمان پیچیده تر باشد ، نقش مدیریت دشوارتر خواهد شد. به عبارت دیگر مدیریت یک تصمیم گیری در زمان مناسب، با افراد مناسب در جایی که فعالیت در آن جریان دارد.

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت تلقی می شود. بهبود مستمر عملکرد سازمانها ، نیروی عظیمی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد ، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند. بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تدوین گزارش عملکرد و اندازه گیری کمی آن امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند. همچنین باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد شد. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مدیریت از طریق اندازه گیری و ارزیابی سیستم فراهم می آید. به همین منظور سنجش اثر بخشی و میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است.

اجرای سیستم ارزیابی عملکرد دارای فواید زیادی می باشد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

˜    تعیین میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده

˜    ایجاد امکان مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک سازمانی

˜    شناسایی فرصت ها و محدودیت ها

˜    کنترل شاخص های کارائی ، اثربخشی ، بهره وری و سودآوری

˜    ایجاد ساختارهای مناسب برای بهبود عملکرد در کلیه سطوح سازمانی

˜    نظارت و کنترل بر عملکرد سازمانی در سطح خرد تا کلان

˜    ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیم گیری واقعی مدیریت

˜    ایجاد پایگاه اطلاعاتی منسجم جهت مدیران در تصمیم گیری

اهداف مدیریت امور اداری و پشتیبانی

*      اجرای سیاست ها و خط مشی های پژوهشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی

*      نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه

*      تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

*      مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

*      مطالعه وبررسی رسته های شغلی مشاغل و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح، برنامه و بودجه پژوهشگاه

*      ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه

*      همکاری در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه با واحدهای ذیربط

*      انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

*      پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط

*      همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تأسیسات

*      انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط

*      شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان

*      نظارت در انجام کلیه امور خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف

*      تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور

*      برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه

*      نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم

*      همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی پژوهشگاه با مدیریت طرح ، برنامه و بودجه پژوهشگاه

*      نظارت بر امور حضور و غیاب ، طرح تمام وقت ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیأت علمی و غیر هیأت علمی )

*      مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

*      رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم

*      نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه

 

 

 

*      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق