هیأت امناء مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ    1393/8/25  متشکل از 5 عضو حقوقی و 6 عضو حقیقی به شرح اسامی ذیل تشکیل گردید.
اعضای حقوقی 
1- جناب آقای دکتر منصور غلامي ( وزير علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء)
2- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه ( رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیأت امناء)
3- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری ( مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )
4- جناب آقای دکتر سعدان زکائی ( رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء)
5- جناب آقای دکتر غلامرضا گرائي نژاد ( رئيس امور آموزش عالي سازمان برنامه و بودجه )
اعضای حقیقی
1- جناب آقای دكتر جعفر توفيقي
2- جناب آقاي دكتر محمدرضا پورابراهيمي
3- جناب آقاي دكتر پيمان صالحي
4- جناب آقاي دكتر داوود رشتچيان
5- جناب آقاي دكتر مسعود تجريشي
6- جناب آقاي دكتر سعيد مقصودي
 
جهت دریافت مصوبات هیأت امنا می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

» صورتجلسه اولین نشست (94/2/30)